องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านผาสิงห์
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียน
 
แผนพัฒนา
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการเงินการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัฒนารายได้
ประกาศกำหนดราคากลาง
งานการเจ้าหน้าที่
 
ประกาศ อบต.หมากหญ้า
คำสั่ง อบต.หมากหญ้า
มติ ก.อบต.
มติ ก. อบต จ.อุดรธานี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทั่วไป
 
 

ที่ตั้ง
    169 หมู่ที่2 บ้านหมากหญ้า ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41360 โทร.0-4228-5146 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้นกลาง (เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551)
     
พื้นที่
     มีพื้นที่ทั้งหมด 59.07 ตารางกิโลเมตร

 

อาณาเขต

 

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 


 

การปกครอง
มีหมู่บ้านรวมในเขตพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 

หมู่บ้านในเขตเต็มพื้นที่
หมู่ 1 บ้านหมากหญ้า
หมู่ 2 บ้านโคกสว่าง
หมู่ 5 บ้านผาสิงห์
หมู่ 6 บ้านไร่งาม
หมู่ 8 บ้านหมากหญ้า
หมู่ 10 บ้านโคกสว่าง

จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
ตำบลหมากหญ้า
ตำบลหมากหญ้า
ตำบลหมากหญ้า
ตำบลหมากหญ้า
ตำบลหมากหญ้า
ตำบลหมากหญ้า

 

หมู่บ้านในพื้นที่บางส่วน
หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง
หมู่ 4 บ้านโนนสว่าง
หมู่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ 9 บ้านโนนสว่างพัฒนา

จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่
ตำบลหมากหญ้า
ตำบลหมากหญ้า

ตำบลหมากหญ้า

ตำบลหมากหญ้า