องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านผาสิงห์
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการเงินการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัฒนารายได้
ประกาศกำหนดราคากลาง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางสังคม
 

ประชากร
     - จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,066 คน แยกเป็น ชาย 5,006 คน หญิง 5,174 คน
     - จำนวนหลังคาเรือน 1,171 หลังคาเรือน
     - ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป
     

การศึกษา

     - โรงเรียนประถม
     - โรงเรียนมัธยม
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน

2 แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง
แห่ง

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     - วัด
     - สำนักสงฆ์

4 แห่ง
แห่ง

 สาธารณสุข

     - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน
     - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ

1 แห่ง
1 แห่ง
ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - หน่วยกู้ภัย
     - หน่วยกู้ชีพ
     - ศูนย์ อปพร.

1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง