องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านผาสิงห์
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการเงินการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัฒนารายได้
ประกาศกำหนดราคากลาง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

 

การคมนาคม
     การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า มีทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และถนนลาดยาง และมีถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตในหมู่บ้านเป็นบางสาย ราษฎรส่วนใหญ่สัญจรไป - มา โดยรถส่วนตัว
    
การไฟฟ้า
     ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,171 ครอบครัว ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟ้าให้แสงสว่าง ตามถนนหนทาง การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังมีไม่เพียงพอ
      
แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

 

     - ลำห้วยลำน้ำ
     - บึง, หนอง และอื่น ๆ

 

 

12 สาย
3 แห่ง

 

  

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

 

     - ฝาย
     - บ่อน้ำตื่น
     - บ่อบาดาล
     - อื่น ๆ (ระบุ)
          อ่างเก็บน้ำ
          ประปาหมู่บ้าน

 

 

3 แห่ง
40 แห่ง
8 แห่ง
1 แห่ง
แห่ง