วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หอถังประปา (ระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 104-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ปั๊มซัมเมิร์ส มอเตอร์ ขนาด 1.5 220 VAC แรงม้า จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติกสีทองมุกแบบหนา (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน และห้องประชุม อบต.หมากหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน 83-7345 อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน อบต.หมากหญ้า อบต.หมากหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 005 - 56 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำดื่ม หมายเลขครุภัณฑ์ 701-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง