วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกพันธ์ุไม้ ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม) ใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยบ้านคาบ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถนนผาสิงห์ หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายห้วยฮูปลา (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิมยาวไปทางทิศเหนือ) หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนโนนขี้เหล็ก (ช่วงจากถนน คสล.เดิมยาวไปทางทิศใต้) หมู่ที่ 1 บ้านหมากหญ้า ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยไปบ่อขยะเก่า (ต่อจากถนน คสล.เดิมยาวไปทางทิศเหนือ) หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยไปบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง