วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน จำนวน 6 โครงการ ภายในเขตตำบลหมากหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ ทั้งภายในและภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำดื่ม) หมายเลขครุภัณฑ์ 701-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (กองช่าง) ปั๊มซัมเมิส 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างทำป้ายไม้ สำนวนสุภาษิต (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง