วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยไปบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงกลั่นสุรา หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยรองผู้กำกับ หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดหายโศก หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนขี้เหล็ก (ช่วงจากถนน คสล.เดิมยาวไปทางทิศใต้) หมู่ที่ 1 บ้านหมากหญ้า ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนห้วยฮูปลา หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง