องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านผาสิงห์
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียน
 
แผนพัฒนา
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการเงินการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัฒนารายได้
ประกาศกำหนดราคากลาง
งานการเจ้าหน้าที่
 
ประกาศ อบต.หมากหญ้า
คำสั่ง อบต.หมากหญ้า
มติ ก.อบต.
มติ ก. อบต จ.อุดรธานี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ประมวลจริยธรรม

ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา  บ้านหมากหญ้า  หมู่ที่  1  ตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  แต่ก่อนขึ้นต่ออำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2428  ไดมีครอบครัวแม่ยายอ่อนสี  มาก่อตั้งขึ้นเป็นครอบครัวแรกในปี  พ.ศ.  ดังกล่าวอยู่บ้านโนนป่าเลา  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านปัจจุบันขึ้น  ได้ย้ายเข้ามาตั้งใหม่ในหมู่บ้านปีถัดมา  ได้ก่อตั้งครั้งแรกชื่อบ้านหมากหญ้า  มีครอบครัวเข้ามาอยู่ครั้งแรกประมาณ  70  ครอบครัว  แต่ก่อนไม่มีผู้ใหญ่บ้านปกครอง  หลังจากตั้งหมู่บ้านแล้วค่อยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก  คือ  เริ่ม  พ.ศ.  2431

            1.  พ่อตู้จางวาง  (นายบุดดี  อินทร์สงเคราะห์)

            2.  นายบุญมี  ศรีแก่บ้าน

            3.  นายเทศน์  จันทรชมภู

            4.  นายแก้ว  ภิบาลขันธ์

            5. นายเป  ปัญหาผล

            6.  นายเยี่ยม  ประทุมลัย

            7.  นายโฮม  ประทุมลัย

            8.  นายชายทอง  คูหาทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้านในปี  พ.ศ.  2523  ปกครองต่อมาจนเป็นกำนันต่อจากนายเส็ง  ลมอ่อน  ในปี  พ.ศ.  2531  จนถึงปัจจุบัน

            และหลังจากก่อตั้งหมู่บ้านเสร็จแล้ว  ได้ก่อสร้างวัดขึ้นมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่พึ่งของหมู่บ้านในการประกอบพิธีทางศาสนา  ชื่อว่า  วัดโพธิ์ชัย  (ตั้ง  พ.ศ.  2477)  มีเจ้าอาวาสปกครองวัด  ดังนี้

            1.  อาจารย์ชาดวง  (มรณภาพ)

            2.  อาจรย์ใว  (ไม่ทราบนามสกุล)

            3.  หลวงปู่มหาโส  (ยังมีชีวิตอยู่ที่  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น

            4.  อาจารย์อ่อน  บรรพต

            5.  อาจารย์ชวน  (ลาสิกขาไปครองฆราวาส  ยังมีชีวิตอยู่)

            6.  อาจารย์สวยหรืออาจารย์สว่าง  (พระครูพิทักษ์  คณานุกิจ  เจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยุติในปัจจุบัน  หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีหมากหญ้าจนถึงปัจจุบัน

            หลังจากตั้งเป็นหมู่บ้านและต่อมาเป็นตำบลหมากหญ้า  และแยกตำบลหมากหญ้า  ออกเป็นตำบลต่างๆ  และเป็นอำเภอหนองวัวซอในปัจจุบัน  มีกำนันปกครองตำบลหมากหญ้า  ดังนี้

            1.  นายบุญมา  (ไม่ทราบนามสกุล)

            2.  นายแดง  มีจินดา

            3.  นายน้อย  เพ็งลี

            4.  นายเสมอ  ยอดคีรี

            5.  นายเส็ง  ลมอ่อน  เป็นกำนันแยกออกมาเป็นตำบลหมากหญ้า  รวมกับหนองวัวซอ  (เป็นตำบลหมากหญ้าอยู่)

            6.  นายชายทอง  คูหาทอง  เป็นกำนันแยกตำบลหนองวัวซอ  ออกจากตำบลหมากหญ้า  แต่แยกปกครอง  16  หมู่บ้าน  แยกออกเป็น  2  ตำบล  ปกครองตำบลละ  8  หมู่บ้าน  และตำบลหมากหญ้ามาแยกหมู่บ้านออกเป็น  9  หมู่บ้าน  ในปัจจุบันบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล  คือ  โนนสว่าง  หมู่  3-4  สว่างพัฒนา  หมู่  9  และบ้านโนนสมบูรณ์  หมู่  7  และเป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  6  หมู่บ้าน  คือ  บ้านหมากหญ้า  หมู่  1  

บ้านโคกสว่าง  หมู่  2  บ้านผาสิงห์  หมู่  5  บ้านไร่งาม  หมู่  6  (บางส่วน)  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่  7  (บางส่วน)    บ้านหมากหญ้า  หมู่  8  ปัจจุบันบ้านหมากหญ้า  หมู่ที่  1  บ้านหมากหญ้า  มีจำนวน  235  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  1,577  คน  เป็นชาย  765  คน  หญิง  812  คน

            อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ            ติดกับ  บ้านโนนสว่าง

            ทิศใต้                 ติดกับ  ทางบ้านผาสิงห์

            ทิศตะวันตก        ติดกับ  ห้วยหลวง

            ทิศตะวันออก      ติดกับ  วัดถ้ำอหิงสา