องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านผาสิงห์
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการเงินการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศกำหนดราคากลาง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักงานปลัด
 
 
นายอิสระ นาสูงชน
 หัวหน้าสำนักปลัด
     
นายเพชรรัตน์ โสมดี
 นางชลณี ลาดสุวรรณ์  นายพงศกร หนูมอ
 นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล
   
นายนิธิศ พัวตะนะ
นายเจริญ วรรณนา
นางสาวสุมิตตา รัฐนีย์
นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นิติกร
 -ว่าง- นายดวง  พานจำนงค์
 -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  -ว่าง-
   
 นางมณีกานต์ หงษ์ทอง
นายศิริชัย ส่อนนารา
 นายวิลัย ไชยบัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ   พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
   
นายพิทักษ์ ศิริสุววรณ
ศาสดา อินทร์จร   
นางสาวพนิดา แก้ววังไชย
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
นายกฤษณพงศ์ ชาตา
 นายสมัทย์ เทพนวน
 นายภอภิชาติ สอนสุภาพ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พนักงานดับเพลิง
นักการภารโรง
   
นายณรงค์ฤธิ์ พัศดร
นายสุรชัย คำคูณเมือง
นายวิไล เสนาอินทร์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป
     
 นายปรัชญา วิรจิตร
นางสาวจันทร์นภา ผานดี 
นางสาวสุดา กัญญะพันธะ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
นางสาวพิมพ์ชนก จันทะเสน นางสาวสุพรรณณี ประทุมลัย
 
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป