องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านผาสิงห์
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการเงินการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัฒนารายได้
ประกาศกำหนดราคากลาง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักงานปลัด
 
 
นายศรีเมือง สามล
 หัวหน้าสำนักปลัด
     
นายเพชรรัตน์ โสมดี
 นางชลณี ลาดสุวรรณ์  นายพงศกร หนูมอ
 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
นายนิธิศ พัวตะนะ
นางสาวสุมิตตา รัฐนีย์
นางสาวจารุวรรณ ดอนอ่อนเบ้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 นายเจริญ วรรณนา นายดวง  พานจำนงค์
 นางสาวเมวดี จันทร์ครุฑ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
   
 นางมณีกานต์ หงษ์ทอง
นายศิริชัย ส่อนนารา
 นายวิลัย ไชยบัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ   พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
   
นายพิทักษ์ ศิริสุววรณ
นายศาสดา อินทร์จร   
นางสาวพนิดา แก้ววังไชย
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายกฤษณพงศ์ ชาตา
 นายสมัทย์ เทพนวน
 นายอภิชาติ สอนสุภาพ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พนักงานดับเพลิง
นักการภารโรง
   
นายณรงค์ฤธิ์ พัศดร
นายสุรชัย คำคูณเมือง
นายวิไล เสนาอินทร์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป
     
 นายปรัชญา วิรจิตร
นางสาวจันทร์นภา ผานดี 
นางสาวสุดา กัญญะพันธ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
นางสาวพิมพ์ชนก จันทะเสน นางสาวสุพรรณี ประทุมลัย
 
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป