องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านผาสิงห์
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียน
 
แผนพัฒนา
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการเงินการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัฒนารายได้
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศ
งานการเจ้าหน้าที่
 
ประชาสัมพันธ์งานเจ้าหน้าที่
ประกาศ อบต.หมากหญ้า
คำสั่ง อบต.หมากหญ้า
มติ ก.อบต.
มติ ก. อบต จ.อุดรธานี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ประมวลจริยธรรม

กองคลัง
 
 
นายวินัย สาวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวกฤษณา บุญน้อม
นางสาวจิตชญา สุจันทา นางสาวสมภรณ์ ปัญหาผล
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี  (ลูกจ้างประจำ)

 
 
นางสาวปภาดา นันทจันทร์
นางสาวกรรณกนก  ไตรยะสุทธิ์
นายมนต์ธัช คิดถี่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน นักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

   
นางสาวอมรรัตน์ ประทุมลัย
นางสาวสุนันทิมา ชาดวง
นางสาวนิตยา เพียปลัด
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
  นางสาวสิริวรรณ นาสมวาท
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้