องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านผาสิงห์
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการเงินการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศกำหนดราคากลาง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

กองคลัง
 
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสาวกฤษณา บุญน้อม
-ว่าง- นางสาวจิตชญา สุจันทา
นักบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายบัญชี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี

   
-ว่าง- นางสาวสมภรณ์ ปัญหาผล
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี  (ลูกจ้างประจำ) เจ้าพนักงานพัสดุ

   
-ว่าง- นางสาวสุนัันทิมา ชาดวง
นางสาวนิตยา เพียปลัด
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
   
  นางสาวนัฐถา อุปฮาต   
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้