องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านผาสิงห์
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการเงินการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัฒนารายได้
ประกาศกำหนดราคากลาง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 


วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

 

                  วิสัยทัศน์

                                  
“ชุมชนเข้มแข็ง  สภาพแวดล้อมน่าอยู่
สาธารณูปโภคทั่วถึง  ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”


          พันธกิจ                                        
                       

                        1. ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการทำงาน                                   
                        2. การบริการประทับใจ                           
                        3. เครื่องมือเครื่องใช้สะดวกและพร้อมใช้งาน                           
                        4. ประชาชนเข้าใจในภารกิจขององค์กร                               
                        5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ด้านไฟฟ้า ด้านประปาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                        6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม                           
                        7. ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้                       
                        8. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่               
                        9. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ               
                      10. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน                   
                      11. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีสุขภาพดี               
                      12. ส่งเสริมการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม           
                      13. สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน                   
                      14. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอนามัยและสุขภาพของประชาชน                   
                      15. ป้องกัน ปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติด