วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของบุคลากร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 40-0334 อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมายานพาหนะ รถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
5  ก.ค. 2567
จ้างลงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านหมากหญ้า ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๖๙๐ อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยฐานบั้งไฟ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง