call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 209
account_box คณะผู้บริหาร
account_box สมาชิกสภา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นางธมล ใจจันทึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางธมล ใจจันทึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเพชรรัตน์ โสมดี
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายเพชรรัตน์ โสมดี
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายพงศกร หนูมอ
นักทรัพยากรบุคคล
นายพงศกร หนูมอ
นักทรัพยากรบุคคล
นายนิธิศ พัวตะนะ
นักจัดการงานทั่วไป
นายนิธิศ พัวตะนะ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจารุวรรณ ดอนอ่อนเบ้า
นักวิชาการเกษตร
นางสาวจารุวรรณ ดอนอ่อนเบ้า
นักวิชาการเกษตร
นางสาวเมวดี จันทร์ครุฑ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเมวดี จันทร์ครุฑ
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเจริญ วรรณนา
เจ้าพนักงานป้องกัน
นายเจริญ วรรณนา
เจ้าพนักงานป้องกัน
-ว่าง-
นิติกร
-ว่าง-
นิติกร
นางมณีกานต์ หงษ์ทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นางมณีกานต์ หงษ์ทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นางสาวพนิดา แก้ววังไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพนิดา แก้ววังไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤษณพงษ์ ซาตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายกฤษณพงษ์ ซาตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายวิลัย ไชยบัน
พนักงานขับรถ
นายวิลัย ไชยบัน
พนักงานขับรถ
นายศิริชัย ส่อนนารา
พนักงานขับรถ
นายศิริชัย ส่อนนารา
พนักงานขับรถ
นายศาสดา อินทร์จร
พนักงานขับรถ
นายศาสดา อินทร์จร
พนักงานขับรถ
นายณรงค์ฤทธิ์ พัสดร
พนักงานขับรถ
นายณรงค์ฤทธิ์ พัสดร
พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์
นายสุรชัย คำคูณเมือง
พนักงานขับรถ
นายสุรชัย คำคูณเมือง
พนักงานขับรถ
นายสมัทย์ เทพนวน
พนักงานดับเพลิง
นายสมัทย์ เทพนวน
พนักงานดับเพลิง
นางสาวสุดา กัญญะพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสุดา กัญญะพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพรรณี ประทุมลัย
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพรรณี ประทุมลัย
คนงานทั่วไป
นางสาวโอริน ขอพูลเฉลา
คนงานทั่วไป
นางสาวโอริน ขอพูลเฉลา
คนงานทั่วไป
นางสาวจันทร์นภา ผานดี
คนงานทั่วไป
นางสาวจันทร์นภา ผานดี
คนงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์ชนก จันทะเสน
คนงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์ชนก จันทะเสน
คนงานทั่วไป
นายเชาวว์วัฒน์ สุวรรณศรี
คนงานทั่วไป
นายเชาวว์วัฒน์ สุวรรณศรี
คนงานทั่วไป
นายวิไล เสนาอินทร์
คนงานทั่วไป
นายวิไล เสนาอินทร์
คนงานทั่วไป
นายปรัชญา วิรจิตร
คนงานทั่วไป
นายปรัชญา วิรจิตร
คนงานทั่วไป
นายนิกุล หลักเชียงยืน
คนงานทั่วไป
นายนิกุล หลักเชียงยืน
คนงานทั่วไป
นายวิชา แก้วเกิด
นักการภารโรง
นายวิชา แก้วเกิด
นักการภารโรง
account_box กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกฤษณา บุญน้อม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวกฤษณา บุญน้อม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นักวิชาการคลัง

นักวิชาการคลัง
นางสาวจิตชญา สุจันทา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจิตชญา สุจันทา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสมภรณ์ ปัญหาผล
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลป)
นางสาวสมภรณ์ ปัญหาผล
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลป)
นางสาวปภาดา นันท์จันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวปภาดา นันท์จันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุนันทิมา ชาดวง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวสุนันทิมา ชาดวง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวอมรรัตน์ ประทุมลัย
ผุ้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ ประทุมลัย
ผุ้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา เพียปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิตยา เพียปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสิริวรรณ นาสมวาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสิริวรรณ นาสมวาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสันติ จุระ
นายช่างโยธา
นายสันติ จุระ
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างสำรวจ
-ว่าง-
นายช่างสำรวจ
วีระพล บังศรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
วีระพล บังศรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวพิศชุอร แก้วประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิศชุอร แก้วประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประมวล เหล่าทอง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายประมวล เหล่าทอง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายพงษ์ศักดิ์ ยามะณี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายพงษ์ศักดิ์ ยามะณี
ผู้ช่วยช่างโยธา
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางธมล ใจจันทึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางธมล ใจจันทึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
นางสาววรารัตน์ สร้อยกุดเครือ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววรารัตน์ สร้อยกุดเครือ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมณีวรรณ์ สุวรรณศรี
ครู คศ.2
นางสาวมณีวรรณ์ สุวรรณศรี
ครู คศ.2
นางสาววิรัตน์ จันทะเสน
ครู คศ.2
นางสาววิรัตน์ จันทะเสน
ครู คศ.2
นางเสาวคนธ์ จันทร์แทน
ครู คศ.2
นางเสาวคนธ์ จันทร์แทน
ครู คศ.2
นางสาวธัญรดี ต่วนคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญรดี ต่วนคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภาวดี วรรณคีรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภาวดี วรรณคีรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิลาวัลย์ สีไก่แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิลาวัลย์ สีไก่แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนภาภร ชาดวง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนภาภร ชาดวง
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางนราวดี สิงห์วงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนราวดี สิงห์วงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายปริญญา เจริญสัณฐาน
นักพัฒนาชุมชน
นายปริญญา เจริญสัณฐาน
นักพัฒนาชุมชน
นางโสภา แสงภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางโสภา แสงภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม