องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายเชาวลิต ฉัตรศรี
นายก อบต. หมากหญ้า
โทร : 0813208611
นายชูชาติ สุโงน
รองนายก อบต. หมากหญ้า
โทร : 0860863143
นายประวิทย์ นิ่มภักดี
รองนายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 0832010875
นางไพรจิตร สิทธิบรรจง
เลขานุการนายก อบต. หมากหญ้า
โทร : 0908314049
account_box สมาชิกสภา
นายสมบูรณ์ ชาธัมมา
ประธานสภา อบต.หมากหญ้า
โทร : 0981537784
นายเลื่อน บับภีร์
รองประธานสภา อบต.หมากหญ้า
โทร : 0807532954
นางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 1
โทร : 0905832582
นายยศธนา ปทุมลัย
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 2
โทร : 092100417
นางหนูหล้า ประทุมลัย
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 3
โทร : 0862324296
นายสันติสุข จันนาวัน
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 5
โทร : 0910379793
นายประพจน์ เป็นมงคล
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 6
โทร : 0934895472
นายทศพร สุขวาท
สมาชิกสภา อบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 7
โทร : 0857351161
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
---ว่าง---
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
โทร : 098-2525165
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-8503829
นายยศศลัญฏ์ พิมเพ็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 096-1599871
นายศุวทัต ฉัตรขวัญชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนราวดี สิงห์วงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 095-9546441
account_box สำนักปลัด
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-8503829
นางสาวชนมาศ นาสินสร้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 091-0586878
นางสาวจริญญา พิมพลทอง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 095-2472906
นางสาวนันท์นภัส ไชยมงคล
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 093-3416459
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 096-9091490
นายกิตติพิชญ์ ธนาพิมพ์ธนโชค
นิติกร
โทร : 097-6246323
นายนิวัติ บุญมาแคน
นักวิชาการเกษตร
โทร : 086-8515431
นายเพชรรัตน์ โสมดี
นักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 095-7953654
นายเจริญ วรรณนา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 064-8713232
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายมนต์ธัช คิดถี่
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 096-9129852
นางสาวพิมพาภรณ์ จำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0823910571
นางมณีกานต์ หงษ์ทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
โทร : 093-0695151
นายกฤษณพงษ์ ซาตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
โทร : 081-0504017
นางสาวพนิดา แก้ววังไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 096-6966107
นายวิลัย ไชยบัน
พนักงานขับรถ
โทร : 080-7973480
นายศิริชัย ส่อนนารา
พนักงานขับรถ
โทร : 063-9481392
นายศาสดา อินทร์จร
พนักงานขับรถ
โทร : 098-1763028
นายณรงค์ฤทธิ์ พัสดร
พนักงานขับรถ
โทร : 061-2263578
นายสิริมงคล ภูมิประหมัน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 094-2843431
นายสุรชัย คำคูณเมือง
พนักงานขับรถ
โทร : 091-6879883
นายสมัทย์ เทพนวน
พนักงานดับเพลิง
นางสาวสุดา กัญญะพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 097-1938246
นางสาวสุพรรณี ประทุมลัย
คนงานทั่วไป
โทร : 063-4899658
นางสาวโอริน ขอพูลเฉลา
คนงานทั่วไป
โทร : 095-1482312
นางสาวจันทร์นภา ผานดี
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1696913
นางสาวพิมพ์ชนก จันทะเสน
คนงานทั่วไป
โทร : 093-3869963
นายเชาวว์วัฒน์ สุวรรณศรี
คนงานทั่วไป
โทร : 098-0908748
นายวิไล เสนาอินทร์
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1895175
นายปรัชญา วิรจิตร
คนงานทั่วไป
นายนิกุล หลักเชียงยืน
คนงานทั่วไป
โทร : 097-9576534

นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นายยศศลัญฏ์ พิมเพ็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 096-1599871
---ว่าง---
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาววรารัตน์ พลบุญ
นักวิชาการคลัง
โทร : 095-3156949
นางสาวจิตชญา สุจันทา
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 097-2063430
นางสาวสมภรณ์ ปัญหาผล
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลป)
โทร : 092-4795145
นางสาววรีรัตน์ บุญรักษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0885688399
นายพงษ์ศกร ผ่องแผ้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 083-2578757
นางสาวสุนันทิมา ชาดวง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
โทร : 083-2687767
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา เพียปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 093-4196640

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายศุวทัต ฉัตรขวัญชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างสำรวจ
นายวีระพล บังศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 098-6566966
นางสาวพิศชุอร แก้วประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-6462911
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายพงษ์ศักดิ์ ยามะณี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 088-7321980
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาา และวัฒนธรรม
นางสาวสุภางค์ ธาตุวิสัย
นักวิชาการศึกษา
โทร : 084-0093379
นางสาวมณีวรรณ์ สุวรรณศรี
ครู คศ.2
โทร : 098-1409257
นางสาววิรัตน์ จันทะเสน
ครู คศ.2
โทร : 081-7177118
นางเสาวคนธ์ จันทร์แทน
ครู คศ.2
โทร : 065-8088771
นางสาวธัญรดี ต่วนคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-1615401
นางสาวภาวดี วรรณคีรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-5853516
นางสาววิลาวัลย์ สีไก่แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 092-1480724
นางสาวนภาภร ชาดวง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-5853516
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางนราวดี สิงห์วงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายปริญญา เจริญสัณฐาน
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 082-9841327
นางโสภา แสงภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 081-9546441