call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12
เดือนนี้ 3,908
เดือนที่แล้ว 10,151
ทั้งหมด 23,612

folder รายงานการประชุมสภา
description บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้ง 1 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 1 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้ง 1 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 1 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
description บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้ง 1 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร