call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109
folder คู่มือประชาชน
description คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 68 |
description คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 49 |
description คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 53 |
description คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 54 |
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 53 |
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 54 |
description การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 55 |
description คู่มือสำหรับประชาชน-อบต.หมากหญ้า งานจัดเก็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 65 |
photo คู่มือประชาชน (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 56 |
photo คู่มือประชาชนกองสวัสดิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 57 |
description คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 56 |
photo คู่มือประชาชนงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 56 |
description คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติฯ55 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 57 |
photo คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 53 |
photo คู่มือสำหรับประชาชนส่วนกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 60 |
description คู่มือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 59 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม