call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 146
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
>>วิสัยทัศน์<< สร้างเสริมขบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน มีความโปร่งใสเป็นธรรมอย่างยั่งยืน นำอาชีพให้พลเมืองพอเพียง มีทางเลือก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค สร้างเสริมสิทธิเพื่อประโยชน์ในชุมชน มุ่งสู่สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดี >>พันธกิจ<< 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำรวมทั้งการคมนาคมสะดวก 2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 3. ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรตามความจำเป็นพื้นฐาน 4. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 5. ส่งเสริมการศึกษา 6. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 7. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 8. ไฟฟ้าสว่างทุกครัวเรือน 9. สร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรและประชาชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม