call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 177
เดือนนี้ 4,031
เดือนที่แล้ว 10,226
ทั้งหมด 23,596

info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
>>วิสัยทัศน์<< สร้างเสริมขบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน มีความโปร่งใสเป็นธรรมอย่างยั่งยืน นำอาชีพให้พลเมืองพอเพียง มีทางเลือก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค สร้างเสริมสิทธิเพื่อประโยชน์ในชุมชน มุ่งสู่สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดี >>พันธกิจ<< 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำรวมทั้งการคมนาคมสะดวก 2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 3. ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรตามความจำเป็นพื้นฐาน 4. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 5. ส่งเสริมการศึกษา 6. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 7. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 8. ไฟฟ้าสว่างทุกครัวเรือน 9. สร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรและประชาชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร