call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 103
account_box คณะผู้บริหาร
นายณฐพบ ชาดวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
นายณฐพบ ชาดวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
นายหนู อ่อนอุบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
นายหนู อ่อนอุบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
นายจำรัส แซมโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
นายจำรัส แซมโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
นายไพบูลย์ศิริชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
นายไพบูลย์ศิริชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 12
(นายณฐพบ ชาดวง)
นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 12
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง