call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 170
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางธมล ใจจันทึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางธมล ใจจันทึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
นางสาววรารัตน์ สร้อยกุดเครือ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววรารัตน์ สร้อยกุดเครือ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมณีวรรณ์ สุวรรณศรี
ครู คศ.2
นางสาวมณีวรรณ์ สุวรรณศรี
ครู คศ.2
นางสาววิรัตน์ จันทะเสน
ครู คศ.2
นางสาววิรัตน์ จันทะเสน
ครู คศ.2
นางเสาวคนธ์ จันทร์แทน
ครู คศ.2
นางเสาวคนธ์ จันทร์แทน
ครู คศ.2
นางสาวธัญรดี ต่วนคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญรดี ต่วนคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภาวดี วรรณคีรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภาวดี วรรณคีรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิลาวัลย์ สีไก่แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิลาวัลย์ สีไก่แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนภาภร ชาดวง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนภาภร ชาดวง
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม