องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาา และวัฒนธรรม
นางสาวสุภางค์ ธาตุวิสัย
นักวิชาการศึกษา
โทร : 084-0093379
นางสาวมณีวรรณ์ สุวรรณศรี
ครู คศ.2
โทร : 098-1409257
นางสาววิรัตน์ จันทะเสน
ครู คศ.2
โทร : 081-7177118
นางเสาวคนธ์ จันทร์แทน
ครู คศ.2
โทร : 065-8088771
นางสาวธัญรดี ต่วนคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-1615401
นางสาวภาวดี วรรณคีรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-5853516
นางสาววิลาวัลย์ สีไก่แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 092-1480724
นางสาวนภาภร ชาดวง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-5853516