องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
---ว่าง---
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
โทร : 098-2525165
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-8503829
นายยศศลัญฏ์ พิมเพ็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 096-1599871
นายศุวทัต ฉัตรขวัญชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนราวดี สิงห์วงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 095-9546441