องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-8503829
นางสาวชนมาศ นาสินสร้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 091-0586878
นางสาวจริญญา พิมพลทอง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 095-2472906
นางสาวนันท์นภัส ไชยมงคล
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 093-3416459
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 096-9091490
นายกิตติพิชญ์ ธนาพิมพ์ธนโชค
นิติกร
โทร : 097-6246323
นายนิวัติ บุญมาแคน
นักวิชาการเกษตร
โทร : 086-8515431
นายเพชรรัตน์ โสมดี
นักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 095-7953654
นายเจริญ วรรณนา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 064-8713232
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายมนต์ธัช คิดถี่
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 096-9129852
นางสาวพิมพาภรณ์ จำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0823910571
นางมณีกานต์ หงษ์ทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
โทร : 093-0695151
นายกฤษณพงษ์ ซาตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
โทร : 081-0504017
นางสาวพนิดา แก้ววังไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 096-6966107
นายวิลัย ไชยบัน
พนักงานขับรถ
โทร : 080-7973480
นายศิริชัย ส่อนนารา
พนักงานขับรถ
โทร : 063-9481392
นายศาสดา อินทร์จร
พนักงานขับรถ
โทร : 098-1763028
นายณรงค์ฤทธิ์ พัสดร
พนักงานขับรถ
โทร : 061-2263578
นายสิริมงคล ภูมิประหมัน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 094-2843431
นายสุรชัย คำคูณเมือง
พนักงานขับรถ
โทร : 091-6879883
นายสมัทย์ เทพนวน
พนักงานดับเพลิง
นางสาวสุดา กัญญะพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 097-1938246
นางสาวสุพรรณี ประทุมลัย
คนงานทั่วไป
โทร : 063-4899658
นางสาวโอริน ขอพูลเฉลา
คนงานทั่วไป
โทร : 095-1482312
นางสาวจันทร์นภา ผานดี
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1696913
นางสาวพิมพ์ชนก จันทะเสน
คนงานทั่วไป
โทร : 093-3869963
นายเชาวว์วัฒน์ สุวรรณศรี
คนงานทั่วไป
โทร : 098-0908748
นายวิไล เสนาอินทร์
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1895175
นายปรัชญา วิรจิตร
คนงานทั่วไป
นายนิกุล หลักเชียงยืน
คนงานทั่วไป
โทร : 097-9576534

นักการภารโรง