call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 166
account_box สำนักปลัด
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเพชรรัตน์ โสมดี
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายเพชรรัตน์ โสมดี
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายพงศกร หนูมอ
นักทรัพยากรบุคคล
นายพงศกร หนูมอ
นักทรัพยากรบุคคล
นายนิธิศ พัวตะนะ
นักจัดการงานทั่วไป
นายนิธิศ พัวตะนะ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจารุวรรณ ดอนอ่อนเบ้า
นักวิชาการเกษตร
นางสาวจารุวรรณ ดอนอ่อนเบ้า
นักวิชาการเกษตร
นางสาวเมวดี จันทร์ครุฑ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเมวดี จันทร์ครุฑ
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเจริญ วรรณนา
เจ้าพนักงานป้องกัน
นายเจริญ วรรณนา
เจ้าพนักงานป้องกัน
-ว่าง-
นิติกร
-ว่าง-
นิติกร
นางมณีกานต์ หงษ์ทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นางมณีกานต์ หงษ์ทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นางสาวพนิดา แก้ววังไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพนิดา แก้ววังไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤษณพงษ์ ซาตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายกฤษณพงษ์ ซาตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายวิลัย ไชยบัน
พนักงานขับรถ
นายวิลัย ไชยบัน
พนักงานขับรถ
นายศิริชัย ส่อนนารา
พนักงานขับรถ
นายศิริชัย ส่อนนารา
พนักงานขับรถ
นายศาสดา อินทร์จร
พนักงานขับรถ
นายศาสดา อินทร์จร
พนักงานขับรถ
นายณรงค์ฤทธิ์ พัสดร
พนักงานขับรถ
นายณรงค์ฤทธิ์ พัสดร
พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์
นายสุรชัย คำคูณเมือง
พนักงานขับรถ
นายสุรชัย คำคูณเมือง
พนักงานขับรถ
นายสมัทย์ เทพนวน
พนักงานดับเพลิง
นายสมัทย์ เทพนวน
พนักงานดับเพลิง
นางสาวสุดา กัญญะพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสุดา กัญญะพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพรรณี ประทุมลัย
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพรรณี ประทุมลัย
คนงานทั่วไป
นางสาวโอริน ขอพูลเฉลา
คนงานทั่วไป
นางสาวโอริน ขอพูลเฉลา
คนงานทั่วไป
นางสาวจันทร์นภา ผานดี
คนงานทั่วไป
นางสาวจันทร์นภา ผานดี
คนงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์ชนก จันทะเสน
คนงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์ชนก จันทะเสน
คนงานทั่วไป
นายเชาวว์วัฒน์ สุวรรณศรี
คนงานทั่วไป
นายเชาวว์วัฒน์ สุวรรณศรี
คนงานทั่วไป
นายวิไล เสนาอินทร์
คนงานทั่วไป
นายวิไล เสนาอินทร์
คนงานทั่วไป
นายปรัชญา วิรจิตร
คนงานทั่วไป
นายปรัชญา วิรจิตร
คนงานทั่วไป
นายนิกุล หลักเชียงยืน
คนงานทั่วไป
นายนิกุล หลักเชียงยืน
คนงานทั่วไป
นายวิชา แก้วเกิด
นักการภารโรง
นายวิชา แก้วเกิด
นักการภารโรง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม