องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นายยศศลัญฏ์ พิมเพ็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 096-1599871
---ว่าง---
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาววรารัตน์ พลบุญ
นักวิชาการคลัง
โทร : 095-3156949
นางสาวจิตชญา สุจันทา
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 097-2063430
นางสาวสมภรณ์ ปัญหาผล
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลป)
โทร : 092-4795145
นางสาววรีรัตน์ บุญรักษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0885688399
นายพงษ์ศกร ผ่องแผ้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 083-2578757
นางสาวสุนันทิมา ชาดวง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
โทร : 083-2687767
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา เพียปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 093-4196640

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้