องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้พื้นที่หมู่ 8 กับกลุ่มทหารช่าง [21 มิถุนายน 2565]
สำรวจถนนเพื่อซ่อมแซมถนนและทำรางระบายน้ำ [20 มิถุนายน 2565]
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน ประจำปี 2565 [15 มิถุนายน 2565]
ประชุมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [8 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [2 มิถุนายน 2565]
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้คนพิการให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ [25 พฤษภาคม 2565]
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 [21 พฤษภาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [12 พฤษภาคม 2565]
งานกาชาดมะม่วงแฟร์ของดีหนองวัวซอ ประจำปี พ.ศ.2565 [3 มีนาคม 2565]
กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา กองช่าง งานนิติการ งานเกษตร ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย [25 มกราคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 49 รายการ)