call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 173
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2565 [14 มกราคม 2565]
ผู้โพส : jannis19
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านผาสิงห์ [13 มกราคม 2565]
ผู้โพส : jannis19
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ครั้งแรก วันที่ 10 มกราคม 2565 [10 มกราคม 2565]
ผู้โพส : jannis19
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พิการที่มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงถาวรและปลอดภัย เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี [7 มกราคม 2565]
ผู้โพส : jannis19
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 [4 มกราคม 2565]
ผู้โพส : jannis19
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ลงพื้นที่สำรวจเด็กที่มีฐานะยากจน เพื่อประสานขอรับเงินสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 ราย [27 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : jannis19
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอหนองวัวซอ (ศปถ.อ.หนองวัวซอ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [21 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : jannis19
วันต่อต้านการคอร์รัปชัน (International Anti-corruption Day) [9 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : jannis19
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ ได้มีการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง และอสม.ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หมากหญ้า [24 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : jannis19
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อบต.หมากหญ้า ได้รับแจ้งจาก สภ.หนองวัวซอ เพื่อขอกำลังเสริมในการระงับเหตุเพลิงไหม้ ที่บ้านโนนทัน จังหวัดหนองบัวลำภู [23 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : jannis19
1 - 10 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม