call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 187
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พิการที่มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงถาวรและปลอดภัย เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 7 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า นำโดยนายเชาวลิต ฉัตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า และรองนายกฯ พร้อมด้วย รองปลัดฯ ,กองช่าง และ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พิการที่มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงถาวรและปลอดภัย เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ในการปรับสภาพ ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัย
ผู้โพส : jannis19
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม