call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-gp)
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากหญ้า ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จำนวน 2 แห่ง ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.วัดศรีหมากหญ้า และ ศพด.บ้านผาสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.วัดศรีหมากหญ้า และ ศพด.บ้านผาสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุเตรียมการเลือกตั้ง โครงการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุเตรียมการเลือกตั้ง โครงการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุเตรียมการเลือกตั้ง เพื่อนำมาใช้ติดตั้งในหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุเตรียมการเลือกตั้ง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๖๙๐ อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการ การเลือกตั้ง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อนำมาใช้ติดตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุอื่น (สารส้มใสก้อน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดหาสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวทางโดยการลงวัสดุหินคลุก ซอยไปบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวทางโดยการลงวัสดุหินคลุก ถนนสายผาสิงห์2 หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและสุขภัณฑ์พร้อมระบบไฟฟ้าห้องน้ำและจัดหาพัดลมอาคารในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดหาสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดหาสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านผาสิงห์ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหมากหญ้า ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จำนวน ๒ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสถานที่กักตัว (LOCAL QUARANTINE) ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ฝาปิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดหาสถานที่กักตัว (Local Quarantine)
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อวัสดุอื่น สารส้มใสก้อน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)-(ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
1 - 50 (ทั้งหมด 136 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
1629046800 ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม