ชื่อเรื่อง: วันปิยมหาราช
ชื่อไฟล์: BFeREPHTue40302.jpg