ชื่อเรื่อง: วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร
ชื่อไฟล์: pidg2wATue35722.jpg