ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง