ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง