ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและสุขภัณฑ์พร้อมระบบไฟฟ้าห้องน้ำและจัดหาพัดลมอาคารในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง