ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๖๙๐ อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง