ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุเตรียมการเลือกตั้ง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง