ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุเตรียมการเลือกตั้ง เพื่อนำมาใช้ติดตั้งในหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง