ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง