ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.วัดศรีหมากหญ้า และ ศพด.บ้านผาสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง