ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จำนวน 2 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง