ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักดรียนโรงเรียนบ้านหมากหญ้า ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง