ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากหญ้า ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง