ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องสกัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง