ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง