ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี.2565 (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง