ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง