ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง