ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กองช่าง (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง