ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการยกระดับผ้าทอมือ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง