โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านสู่ลูกหลาน การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ณ โรงเรียนบ้านหมากหญ้า

  กิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2567 "รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา"

   องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ให้บริการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567

  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567