องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 


การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ