องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 มิ.ย. 2563 ]6
2 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ต่อ) [ 30 มิ.ย. 2563 ]2
3 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ต่อ) [ 30 มิ.ย. 2563 ]0
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 26 มิ.ย. 2563 ]2
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2563 ]5
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]5
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 22 มิ.ย. 2563 ]4
8 มีมาตรการป้องกันการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]9
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]4
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 12 มิ.ย. 2563 ]5
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 มิ.ย. 2563 ]5
12 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 12 มิ.ย. 2563 ]3
13 มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 มิ.ย. 2563 ]5
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 12 มิ.ย. 2563 ]3
15 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สามชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2563 ]4
16 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 12 มิ.ย. 2563 ]4
17 แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]6
18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า [ 12 มิ.ย. 2563 ]3
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริ [ 12 มิ.ย. 2563 ]7
20 ประกาศ การควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6