องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564