องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายเชาวลิต ฉัตรศรี
นายก อบต. หมากหญ้า
โทร : 0813208611


นายชูชาติ สุโงน
นายประวิทย์ นิ่มภักดี
รองนายก อบต. หมากหญ้า
รองนายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 0860863143
โทร : 0832010875

 
นางไพรจิตร สิทธิบรรจง
 
เลขานุการนายก อบต. หมากหญ้า
 
โทร : 0908314049สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า


นายสมบูรณ์ ชาธัมมา
ประธานสภา อบต.หมากหญ้า
โทร : 0981537784นายเลื่อน บับภีร์
รองประธานสภา อบต.หมากหญ้า
โทร : 0807532954
                           
นางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน
นายยศธนา ปทุมลัย
นางหนูหล้า ประทุมลัย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
โทร : 0905832582 โทร : 090210417
โทร : 0862324296
 
       
นายสันติสุข จันนาวัน
นายประพจน์ เป็นมงคล
นายทศพร สุขสวาท
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7
โทร : 0910379793
โทร : 0934895472
โทร : 0857351161


หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าตรีปัญญา  สุริย์แสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
โทร :จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
โทร :098-2525165
       
นายศรีเมือง สามล
นายวินัย  สาวิสิทธิ์ นายสุริยา  แสนยาโต
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-8503829 โทร : 062-7918958 โทร : 089-9401626นางสาวสุภางค์ ธาตุวิสัย


นางทิชา  หะลันดา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 084-0093379


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 096-6623532