องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายเชาวลิต ฉัตรศรี
นายก อบต. หมากหญ้า
โทร : 0813208611


นายชูชาติ สุโงน
นายประวิทย์ นิ่มภักดี
รองนายก อบต. หมากหญ้า
รองนายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 0860863143
โทร : 0832010875

นางไพรจิตร สิทธิบรรจง
เลขานุการนายก อบต. หมากหญ้า
โทร : 0908314049