องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-8503829

นางสาวชนมาศ นาสินสร้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 091-0586878
-ว่าง- -ว่าง- นางสาวผกายมาศ พินิจการ
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร
โทร : โทร :
โทร : 061-0408616
โทร :นายนิวัติ บุญมาแคน นายเพชรรัตน์ โสมดี
นายเจริญ วรรณนา
-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 086-8515431
โทร : 096-3182839
โทร : 064-8713232

นายมนต์ธัช คิดถี่ นางสาวพิมพาภรณ์ จำปา นางมณีกานต์ หงษ์ทอง
นายกฤษณพงษ์ ซาตา
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
โทร : 096-9129852 โทร : 0823910571 โทร : 093-0695151 โทร : 081-0504017
นางสาวพนิดา แก้ววังไชย นายวิลัย ไชยบัน นายศิริชัย ส่อนนารา
นายศาสดา อินทร์จร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
โทร : 096-6966107
โทร : 080-7973480
โทร : 063-9481392 โทร : 098-1763028

นายณรงค์ฤทธิ์ พัสดร นายสิริมงคล ภูมิประหมัน นายสุรชัย คำคูณเมือง นายสมัทย์ เทพนวน
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 061-2263578
โทร : 094-2843431 โทร : 091-6879883
นางสาวสุดา กัญญะพันธ์
นางสาวสุพรรณี ประทุมลัย นางสาวโอริน ขอพูลเฉลา
นางสาวจันทร์นภา ผานดี
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
โทร : 097-1938246 โทร : 063-4899658 โทร : 095-1482312 โทร : 062-1696913
นางสาวพิมพ์ชนก จันทะเสน
นายเชาวว์วัฒน์ สุวรรณศรี นายวิไล เสนาอินทร์
นายปรัชญา วิรจิตร
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
โทร : 093-3869963
โทร : 098-0908748
โทร : 062-1895175

นายนิกุล หลักเชียงยืน นายลัทธพล หน่วยเขียว


คนงานทั่วไป นักการภารโรง


โทร : 097-9576534 โทร : 064-1499170