องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

นายวินัย  สาวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-7918958
นางสาวนิภารัตน์ ยางศรี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร :...........................นางสาววรารัตน์ พลบุญ
นางสาวจิตชญา สุจันทา
นางสาวสมภรณ์ ปัญหาผล
นักวิชาการคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลป)
โทร : 095-3156949
โทร : 097-2063430
โทร : 092-4795145
ว่างนายพงษ์ศกร ผ่องแผ้ว นางสาวสุนันทิมา ชาดวง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

โทร : 083-2578757
โทร : 083-2687767

นางสาววรชา คำแสนกุล
นางสาวนิตยา เพียปลัด นางสาววรพนิต  ไชยพิเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 098-1274071
โทร : 093-4196640
โทร :  096-4316459