องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

นายสายัญ  พิสัยพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-1401208
-ว่าง-
-ว่าง-
นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ
โทร :.......................
โทร :.......................
นายวีระพล บังศรี
นางสาวพิศชุอร แก้วประกอบ นายสมศักดิ์ วงค์อนุ
นายพงษ์ศักดิ์ ยามะณี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 098-6566966 โทร : 085-6462911
โทร : 064-5751640
โทร :.......................