องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ


จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัด อบต.หมากหญ้า รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
โทร :098-2525165
จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
โทร : 098-2525165


นายศรีเมือง สามล
-ว่าง-
นายสายัญ พิสันพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-8503829
โทร :083-1401208

นางสาวสุภางค์ ธาตุวิสัย

นางสาวชนมาศ นาสินสร้อย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร :084-0093379
โทร : 091-0586878