องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ


จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัด อบต.หมากหญ้า รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
โทร :098-2525165
จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
โทร : 098-2525165

อบต.หมากหญ้า

นายศรีเมือง สามล
นายวินัย  สาวิสิทธิ์ นายสุริยา  แสนยาโต
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-8503829 โทร : 062-7918958 โทร : 089-9401626


นางสาวสุภางค์ ธาตุวิสัย

นางทิชา  หะลันดา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร :084-0093379