องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัด อบต.หมากหญ้า รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
โทร :098-2525165นางสาวกรรณกนก ไตรยสุทธิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

โทร :080-2461084

จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
โทร : 098-2525165นายศรีเมือง สามล
นายยศศลัญฏ์ พิมเพ็ง
นายศุวทัต ฉัตรขวัญชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-8503829 โทร : 096-1599871 โทร :094-2851942

นางสาวสุภางค์ ธาตุวิสัย

นางสาวชนมาศ นาสินสร้อย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร :084-0093379
โทร : 091-0586878